1908 Basketball

1941

Oxford Sports, Oxford, Nebraska

1943

1908 Girls Basketball Team

1950

1931 Baseball Team

1911 Football Team

Oxford, Nebraska