Oxford, Nebraska

                    Thursday, May 16, 1985        Oxford, Nebraska